how to write an essay for english regents essay writer how to write a japanese address in english
how to write an essay harvard referencing https://paperhelp.nyc how to write a letter dear sir

През учебната 2019 – 2020 г. ДГ “Радост“  започна да работи по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование “

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

 • ДЕЙНОСТ 1 :Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително: – -разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи; – -разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи; -допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.
 • През учебната 2019 – 2020 година по ДЕЙНОСТ 1  се включиха да работят шест педагогически специалисти:

С деца от втора възрастова група работиха Данаила Николова и Недка Текирска – учители група

С деца от трета подготвителна възрастова група работиха Петя Митова и Иванка Гуджерова – учители група

С деца от четвърта подготвителна възрастова група работиха Марина Галибарска и Милена Рабаджийска – учители група

 • През учебната 2020-2021

Отново работиха учителите на три възрастови групи

 • През учебната 2021 – 2022

Учителите работят с четири възрастови групи

Виолета Пацева и Цветанка Найденова – работят с деца от първа възрастова група

Милена Рабаджийска  – работи с деца от втора възрастова група

Марина Галибарска – работи с деца от трета възрастова група

Данаила Николова и Недка Текирска – работят с деца от четвърта възрастова група

 • ДЕЙНОСТ 2 : Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. По ДЕЙНОСТ 2  деца  са включени за обезпечаване на средствата за такса на детски градини.
 • ДЕЙНОСТ 3 : Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.:
 • на учители

– за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език;

– за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция.

 • на други педагогически специалисти (психолози, логопеди и др.), непедагогически персонал (помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници и др.) и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.) за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина.
 • По ДЕЙНОСТ 3 са обучени двама педагогически специалисти: Виолета Пацева и Данаила Николова
 • Те участваха в обучение за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО“

„Общата цел на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа е да се осигури юридически и финансови условия за трайно увеличаване на дела на тези продукти в храненето на децата и учениците, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. Чрез прилагането на схемата се дава възможност на подрастващите да се запознаят с разнообразието на продуктите, обект на схемата, и ползата от тяхната консумация. Така в бъдеще ще се подпомогне целенасоченото търсене на тези продукти, а присъствието им в дневния хранителен режим ще се засили на децата“

Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт“

Цел: Създаване на условия и възможности за участие в спортно подготвителна дейност подобряване на здравословното състояние ,физическото развитие и дееспособност на децата .

Проект ПУДООС „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“

 • ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
 • Изграждане на модели на поведение, чрез формиране на знания, умения и отношения на децата към природата и околната среда.
 • Изнасяне на голяма част от учебно-възпитателната работа в непосредствен контакт с природата.
 • Формиране на потребност, стимулиране на познавателна активност и постигане на емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.
 • ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА
 • Формиране на действени знания, екологични убеждения и ново отношение на децата към природната среда чрез обучение, труд, спорт и игра в новосъздадената зона.
 • Изграждане на положително отношение към екологичното образование у родителите и привличането им за партньори в работата на екипа.
 • Провокиране и стимулиране на грижливо и отговорно отношение към живата природа.

Водещ мотив  за участие в кампанията е  обособяване на атракционен балансиращ кът  за изнесено обучение и удължаване престоя на открито и развитие на физическата дееспособност.

През учебната 2020 – 2021 г детската градина спечели проекта и изгради атракционен балансиращ кът на открито.