15.06.2020 г. | Обществена поръчка 001-2020:

15.06.2020 г. |  Обява

15.06.2020 г. |  Информация за обществена поръчка

15.06.2020 г. |  Указания за участие

15.06.2020 г. |  Справка цени САПИ

15.06.2020 г. |  Оферта

15.06.2020 г. |  Проекто-договор

15.06.2020 г. |  Заповед Обществена поръчка

15.06.2020 г. |  Приложение № 1 СПЕЦИФИКАЦИЯ ДГ Радост

15.06.2020 г. |  Приложения № 2-1 – 2-5 Технически предложения ОП 1 – ОП 5

15.06.2020 г. |  3.1 Ценови предложения ОП 1 – ОП 5

15.06.2020 г. |  Приложения № 3-1 – 3-5 Ценови предложения 1 – 5

15.06.2020 г. |  Приложение № 4 Декларация по чл. 192 ал. 3 от ЗОП

15.06.2020 г. |  Приложение № 5 Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП

15.06.2020 г. |  Приложение № 6 и 6а Списък технически средства, Списък обекти

15.06.2020 г. |  Приложение № 7 Декларация срок валидност на офертата

15.06.2020 г. |  Приложение № 8 Деклараця съгласие проекто-договор

25.06.2020 г. | Удължаване на срок /.PDF формат/

08.07.2020 г. | Протокол /.PDF формат/

10.07.2020 г. | Договор Миг-6 /.PDF формат/

20.07.2020 г. | Договор Бор Чвор /.PDF формат/

22.07.2020 г. | Договор Мира Фууд /.PDF формат/


08.10.2019 | Заповед /.PDF формат/

30.09.2019 | ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ДГ „Радост“ /.PDF формат/

14.05.2019 | Обществена поръчка 002: Доставка на хляб и хлебни продукти за нуждите на „ДГ Радост“ с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

14.05.2019 | Обява /.PDF формат/

14.05.2019 | Заповед /.PDF формат/

14.05.2019 | Техническа спецификации /.PDF формат/

14.05.2019 | Указание за участие /.PDF формат/

14.05.2019 | Оферта образец /.DOCX формат/

14.05.2019 | Техническо предложение /.DOCX формат/

14.05.2019 | Ценово предложение /.DOCX формат/

14.05.2019 | Проекто-договор /.DOCX формат/

14.05.2019 | Декларация – 192 Приложение № 4 /.DOCX формат/

14.05.2019 | Декларация-66 Приложение № 5 /.DOCX формат/

14.05.2019 | Приложения /.RAR формат/

01.07.2019 | Протокол /.PDF формат/

10.04.2019 | Обществена поръчка 001: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „ДГ Радост“ с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

23.04.2019 | Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /.PDF формат/

10.04.2019 | Обява /.PDF формат/

10.04.2019 | Заповед /.PDF формат/

10.04.2019 | Указание за участие /.PDF формат/

10.04.2019 | Технически спецификации /.PDF формат/

10.04.2019 | Документи /.RAR формат/

07.05.2019 | Протокол /.PDF формат/