how to write an essay in ielts general https://freeessaywriter.org what is a good essay writing service
how to write english essay upsr https://www.paperhelp.nyc how to write a cover letter investment banking
  1. Достъп до обществена информация се предоставя лично на заявителя.
  2. Предоставянето на достъп до обществена информация става с Решението на директорът.
  3. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:
  • преглед на информация – оригинал или копие;
  • устна справка;
  • копия на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път.
  1. Служителят е длъжен да изпълни Решението за предоставяне на достъп пълно, точно и своевременно.
  2. За предоставения достъп се съставя протокол в който се отбелязват личните данни на заявителя и служителя на ДГ „Радост”, формата на искане на предоставяне, датата и Решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и Решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в ДГ”Радост”.
  3. Обществена информация се публикува или предоставя на интернет страницата на ДГ”Радост” след одобрение от директора.