1. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  Директорът на училището/детската градина
 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

 1. Такси или цени.

Не се дължат

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


        Отказът се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
 1. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице