Етичен кодекс

2022 – 2023

Стратегия за развитие на ДГ за периода 2021 – 2024г.

Правилник за дейността на ДГ 2022-2023

Програмна система на ДГ „Радост“ за учебната 2022 – 2023

Годишен план на ДГ „Радост“ за учебната 2022 – 2023

Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023

Програма за предоставяне на равнаи възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2022-2023

Програма за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на ДГ „Радост“ 2022-2023

2021 – 2022

Провеждани дейности свързани с повишаване на квалификацията

Стратегия на ДГ „Радост“ 2021 – 2022

Правилник за дейността на ДГ 2021-2022

Вътрешни правила за работа на ДГ в извънредна епидемиологична обстановка

Годишен план на ДГ „Радост“ за учебната 2021 – 2022

Програмна система на ДГ „Радост“ за учебната 2021 – 2022

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на ДГ „Радост“

Мерки за повишаване на качеството на образованието

2020 – 2021 

План – програма по БДП – 2021г.

Програмна система на ДГ „Радост“ за уч. 2020/2021г.

Дейност на обществения съвет

Допълнителни дейности за 2020/2021г.

Информация за работа по проекти

Вътрешни правила за работа на ДГ в условия на COVID-19

Правилник за дейността на ДГ

Мерки за повишаване на качеството

Годишен План 2020 – 2021 г.

Стратегия 2016 – 2020 г.

Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи


Декларация за вземането на детето

Заявление за прием на детето

Уведомление за отсъствия по семейни причини

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ”

СЕЛО СТРЯМА, ОБЩ,РАКОВСКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ГЛАВА ПЪРВА

 

ГЛАВА ВТОРА

ГЛАВА ТРЕТА

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ГЛАВА ПЕТА

ГЛАВА ШЕСТА

ГЛАВА СЕДМА

ГЛАВА ОСМА

ГЛАВА ДЕВЕТА

ГЛАВА ДЕСЕТА

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА

Директор:

Нина Стоева