Декларация за вземането на детето

Заявление за прием на детето

Уведомление за отсъствия по семейни причини

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ”

СЕЛО СТРЯМА, ОБЩ,РАКОВСКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ГЛАВА ПЪРВА

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ГЛАВА ПЕТА

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

ГЛАВА СЕДМА

 

ГЛАВА ОСМА

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

 

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

 

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА

 

Директор:

Нина Стоева