2020 – 2021 

План – програма по БДП – 2021г.

Етичен кодекс

Програмна система на ДГ „Радост“ за уч. 2020/2021г.

Дейност на обществения съвет

Допълнителни дейности за 2020/2021г.

Информация за работа по проекти

Вътрешни правила за работа на ДГ в условия на COVID-19

Правилник за дейността на ДГ

Мерки за повишаване на качеството

Годишен План 2020 – 2021 г.

Стратегия 2016 – 2020 г.

Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи


Декларация за вземането на детето

Заявление за прием на детето

Уведомление за отсъствия по семейни причини

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ”

СЕЛО СТРЯМА, ОБЩ,РАКОВСКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ГЛАВА ПЪРВА

 

ГЛАВА ВТОРА

ГЛАВА ТРЕТА

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ГЛАВА ПЕТА

ГЛАВА ШЕСТА

ГЛАВА СЕДМА

ГЛАВА ОСМА

ГЛАВА ДЕВЕТА

ГЛАВА ДЕСЕТА

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА

Директор:

Нина Стоева