ДГ”Радост”, с.Стряма предоставя възможност за плащане с ПОС терминално устройство.

 • Предоставяне на достъп до обществена информация
 1. Достъп до обществена информация се предоставя лично на заявителя.
 2. Предоставянето на достъп до обществена информация става с Решението на директорът.
 3. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

-преглед на информация – оригинал или копие;

-устна справка;

-копия на материален носител;

-копия, предоставени по електронен път.

 1. Служителят е длъжен да изпълни Решението за предоставяне на достъп пълно, точно и своевременно.
 2. За предоставения достъп се съставя протокол в който се отбелязват личните данни на заявителя и служителя на ДГ „Радост”, формата на искане на предоставяне, датата и Решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и Решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в ДГ”Радост”.
 3. Обществена информация се публикува или предоставя на интернет страницата на ДГ”Радост” след одобрение от директора.
 • Допълнителни дейности над ДОС

За учебната 2018-2019г. ЕТ „НАНА“ Павел Чалъков,

предлага участие на децата по групи  в допълнителни дейности над ДОС, както следва:

 

 • Народни танци с преподавател – Николай Цветански
 • Английски език с преподавател – Ваня Проданова

График на дейностите над ДОС

Народни танци:

Понеделник Сряда
ІІІ-та група 10:30ч 10:30ч
ІV-та група 11:00ч 11:00ч
І-ва група 11:30ч 11:30ч
ІІ-ра група

 

11:30ч 11:30ч

 

Английски език:

Вторник Четвъртък
І-ва група
ІІ-ра група 10:30ч 15:00ч
ІІІ-та група 11:00ч 15:00ч
ІV-та група 11:00ч 15:00ч

 

 • Ден за консултации – Сряда от 17:00ч – 18:00ч