Добре дошли в сайта на Детска Градина Радост!

Насоки за обучение и действия в условията на извънредно епидемична обстановка в детските градини през

учебната 2021 – 2022 година

http://cdg-radost.com/wp-content/uploads/2021/09/Nasoki_DG_31082021.pdf

Повече

Детска градина „Радост“  обявява свободните места по групите за учебната 2021 – 2022г. и приема на децата.

Обява за свободни места по групите

През учебната 2019 – 2020 г.

ДГ “Радост“ участва по
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
Дейност 1


ДГ”Радост”, с.Стряма предоставя възможност за плащане с ПОС терминално устройство.

Ден за консултации – Сряда от 17:00ч – 18:00ч

Полезни съвети за успешна адаптация в детската градина